Privacy Policy (AVG)

AVG 2020

Voedingsadvies de Bilt, gevestigd aan Berkenlaan 5,3737 RM te Groenekan, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.voedingsadviesdebilt.nl

Berkenlaan 5, 3737 RM te Groenekan

M. van Wijck is de Functionaris Gegevensbescherming van Voedingsadvies de Bilt, zij is te bereiken via info@voedingsadviesdebilt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voedingsadvies de Bilt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Nationaliteit

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel

 • op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voedingsadvies de Bilt verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u indien van toepassing en van belang voor de dienstverlening van Voedingsadvies de Bilt:

 • Godsdienst of levensovertuiging alleen indien noodzakelijk voor advies

 • Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voedingsadvies de Bilt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Administratieve doeleinden

 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Voedingsadvies de Bilt wilt de mogelijkheid hebben om uw gedrag te analyseren op haar website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 • Voedingsadvies de Bilt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Grondslag voor verwerking van persoonsgegevens door Voedingsadvies de Bilt

 • De behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voedingsadvies de Bilt de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;    

 • Tussenvoegsel;    

 • Achternaam;    

 • Telefoonnummer;    

 • E-mailadres;    

 • Geslacht    

 • Gegevens over gezondheid

 • Gegevens ten behoeve van en invulling geven aan de behandelovereenkomst

Verwerking van persoonsgegevens van (oud)cliënten/cursisten

Persoonsgegevens van cliënten/cursisten worden door Voedingsadvies de Bilt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):    

 • Administratieve doeleinde.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:    

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voedingsadvies de Bilt de volgende persoonsgegevens van u vragen:    

 • Voornaam;    

 • Tussenvoegsel;    

 • Achternaam;    

 • Telefoonnummer;    

 • E-mailadres;    

Uw persoonsgegevens worden door Voedingsadvies de Bilt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:    

 • Maximaal 20 jaar.

Naast bovenstaande persoonlijke persoonsgegevens registreren we ook bijzondere persoonsgegevens zoals lengte, gewicht, vetpercentage tijdens de cursussen.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

 • Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Voedingsadvies de Bilt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):    

  • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:    

  • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voedingsadvies de Bilt de volgende persoonsgegevens van u vragen:    

  • Voornaam;    

  • Tussenvoegsel;    

  • Achternaam;    

  • Telefoonnummer;    

  • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Voedingsadvies de Bilt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:    

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Voedingsadvies de Bilt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):    

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:    

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voedingsadvies de Bilt de volgende persoonsgegevens van u vragen:    

 • Voornaam;    

 • Tussenvoegsel;    

 • Achternaam;    

 • Telefoonnummer;    

 • E-mailadres;    

 • Geboortedatum;    

 • Salarisgegevens;    

 • Kopie ID;    

 • BSN-nummer;    

Uw persoonsgegevens worden door Voedingsadvies de Bilt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:    

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Voedingsadvies de Bilt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voedingsadvies de Bilt) tussen zit. Voedingsadvies de Bilt gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Voedingsadvies de Bilt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Cliëntgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de dienstverlening en daarna minimaal 20 jaar.

 • Wettelijke bewaartermijnen

Delen van persoonsgegevens met derden

Voedingsadvies de Bilt deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voedingsadvies de Bilt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Voedingsadvies de Bilt uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 Wij maken gebruik van derden voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;    

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;    

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft binnen de EU. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn Voedingsadvies de Bilt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;    

 • Alle personen die namens Voedingsadvies de Bilt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.    

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;    

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;    

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;    

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 Derden partij waarmee wij gegevens delen zijn:

 1.    Franchisegever Fit & Slank, ten behoeve van administratie; naam + mailadres voor nieuwsbrie

         Verwerkersovereenkomst: https://www.fitenslank.nl/blz/avg-privacyverklaring.html

         Voedingsadvies de Bilt maakt tevens gebruik van een besloten omgeving van de  online omgeving van franchise organisatie Fit &                 Slank; www.fitenslank.nl/coaches/machteld-van-wijck

  2.    Vedaweb host de website www.fitenslank.nl en alle e-mailadressen van fit&slank

         Verwerkingsovereenkomst: https://www.fitenslank.nl/blz/avg-vedaweb.html

  3.    Hosting jouwweb.nl voor het hosten van de website www.voedingsadviesdebilt.nl

         Verwerkersovereenkomst: https://www.jouwweb.nl/algemene-voorwaarden#verwerkersovereenkomst

 4.     Sportscholen, divers*  ten behoeve van eventuele administratie van cursisten die deelname aan het sportieve aanbod dat aangeboden           wordt in combinatie met cursussen. Cursist bepaalt zelf of zij gebruik maken van een eventueel tijdelijk sportief aanbod bij een van               de cursussen van voedingsadvies de Bilt. Deelname aan het sportieve aanbod loopt tussen de cursist en de betreffende sportschool.             Voedingsadvies de Bilt heeft geen rol in dit contact, maar biedt in samenwerking met de sportschool een mogelijkheid tot een tijdelijk           sportief aanbod.

        *Sportscholen waarmee een samenwerking is aangegaan zijn zichtbaar op de site: www.fitenslank.nl/coaches/machteld-van-wijck en              op www.voedingsadviesdebilt.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voedingsadvies de Bilt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voedingsadvies de Bilt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@voedingsadviesdebilt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Voedingsadvies de Bilt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Voedingsadvies de Bilt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@voedingsadviesdebilt.nl

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring aanpassen, wanneer wij dit nodig achten.